Nawigacja

 • Projekt edukacyjny "E" - przyjaciel czy wróg?

  W styczniu zakończył się projekt edukacyjny „E” – przyjaciel czy wróg?, w ramach którego gimnazjaliści zgłębili tajniki zagadnienia i zaprezentowali je społeczności szkolnej. Uczniowie, pracując w zespołach, samodzielnie poszukiwali informacji o wskazanych związkach określanych skrótowo jako „E” i dookreślonych numerem, następnie przygotowali prezentację multimedialną oraz wystawę. Oba sposoby zaprezentowania efektów pracy uczniów miały na celu zwrócenie uwagi na dodatki do żywności, które mogą negatywnie wpłynąć na organizm, a nawet przyczynić się do wielu chorób. Szkodliwe składniki znajdują się w popularnych produktach, które są często spożywane przez uczniów, co uświadomiła przygotowana wystawa. Wskazano również te substancje, które są bezpieczne dla zdrowia. Prezentacja multimedialna została przedstawiona przez uczestników projektu uczniom klas VII szkoły podstawowej oraz II i III klasom gimnazjalnym w czasie lekcji wychowawczych.

 • Informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego

   

   

  Szanowni Państwo,

  poniżej przedstawiamy ważne informacje dotyczące tegorocznego egzaminu gimnazjalnego:

  HARMONOGRAM EGZAMINU 2018

  Termin główny

  - 18 kwietnia 2018 (środa) część humanistyczna:

  godz. 9.00 – historia i wiedza o społeczeństwie (czas trwania 60 min)

  godz. 11.00 – język polski (czas trwania 90 min)

  - 19 kwietnia 2018 (czwartek) część matematyczno – przyrodnicza:

  godz. 9.00 – przedmioty przyrodnicze (czas trwania 60 min)

  godz. 11.00 – matematyka (czas trwania 90 min)

  - 20 kwietnia 2018 (piątek) część językowa:

  godz. 9.00 – poziom podstawowy (czas trwania 60 min)

  godz. 11.00 – poziom rozszerzony (czas trwania 60 min)

   

  Termin dodatkowy

  (czas trwania poszczególnych części egzaminu jest taki sam jak w terminie głównym)

  - 04 czerwca 2018 (czwartek) część humanistyczna:

  godz. 9.00 – historia i wiedza o społeczeństwie

  godz. 11.00 – język polski

  - 05 czerwca 2018 (piątek) część matematyczno – przyrodnicza:

  godz. 9.00 – przedmioty przyrodnicze

  godz. 11.00 – matematyka

  - 06 czerwca 2018 (poniedziałek) część językowa:

  godz. 9.00 – poziom podstawowy

  godz. 11.00 – poziom rozszerzony

   

  WYDŁUŻONY CZAS PRACY Z ARKUSZEM

  Uczniowie uprawnieni, na podstawie  opinii psychologicznej lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczenia lekarskiego, mają przedłużony czas zdawania egzaminu:

  -  z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych  i języka obcego na poziomie podstawowym  o 20 min (do 80 min),

  - z języka polskiego i matematyki o 45 min (do 135 min),

  - z języka obcego poziom rozszerzony o 30 min (do 90 min).

  ORGANIZACJA EGZAMINU

  1. Każdego dnia egzaminu uczniowie stawiają się do szkoły do godz. 8.30 .
  2. Rzeczy osobiste (torby, plecaki, okrycia wierzchnie, urządzenia teleinformacyjne) zostawiają w szatni.
  3. WNOSZENIE URZĄDZEŃ TELEINFORMACYJNYCH NA SALĘ EGZAMINACYJNĄ I KORZYSTANIE Z NICH JEST ZABRONIONE I MOŻE SKUTKOWAĆ UNIEWAŻNIENIEM EGZAMINU.
  4. Od 8.30 do ok. 8.55 przewodniczący zespołów nadzorujących w obecności przedstawicieli zdających z każdej sali stwierdzają nienaruszenie przesyłek z OKE, pobierają i przenoszą materiały egzaminacyjne.
  5. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącą zespołu nadzorującego (ok. godz. 8.45), przy wejściu na salę egzaminacyjną, zdający losują numer stolika i otrzymują naklejki z numerem PESEL otrzymane z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz indywidualny kod ucznia. Numer stolika losuje się raz na oba zakresy egzaminu w danym dniu. Zdający, którym dostosowano miejsce pracy, nie losują numeru – zajmują stolik wskazany przez członka zespołu nadzorującego.
  6. Od godz. 8.55 do 9.00 przewodniczący zespołów nadzorujących przekazują zdającym informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu.
  7. O godz. 9.00 członkowie zespołu nadzorujących rozdają zdającym arkusze, polecają zapoznać się z instrukcją na pierwszej stronie arkusza, sprawdzić czy arkusz zawiera wszystkie ponumerowane strony, zakodować arkusze.
  8. Po tych czynnościach przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje w widocznym miejscu czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu (ok. godz. 9.05) i poleca zdającym otworzyć arkusze. W przypadku egzaminu z języka obcego egzamin rozpoczyna się odtworzeniem płyty CD z tekstami w tym języku (ponadto płyta zawiera instrukcje dotyczące zadań egzaminacyjnych w języku polskim przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie zadań).
  9. Między poszczególnymi zakresami egzaminu  jest przerwa.
  10. Ok. godz. 10.45 przewodniczący zespołów nadzorujących w obecności przedstawicieli zdających z każdej sali stwierdzają nienaruszenie przesyłek z OKE, pobierają i przenoszą materiały egzaminacyjne na drugi w tym dniu  zakres egzaminu a zdający wpuszczani są do sal.
  11. O godz. 11.00 członkowie zespołów nadzorujących rozdają arkusze egzaminacyjne.
  12. Osoby spóźnione nie będą wpuszczona na salę egzaminacyjną po godz. 9.00 lub 11.00 t.j. po rozdaniu arkuszy. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) podejmuje decyzję  wpuszczeniu osoby spóźnionej na salę nie później jednak niż do zakończenia czynności organizacyjnych. Uczniowie spóźnieni nie losują numeru stolika – miejsce do pracy wskazuje im przewodnicząca zespołu nadzorującego.
  13. Po zakończeniu każdego zakresu egzaminu w danym dniu członkowie zespołu nadzorującego egzamin pakują materiały egzaminacyjne do bezpiecznych kopert w obecności przedstawicieli zdających z każdej sali.

  CO ZDAJĄCY MOŻE MIEĆ ZE SOBĄ NA SALI   EGZAMINACYJNEJ

  1. Zdający mogą wnieść na salę: 

  - długopis z czarnym wkładem na wszystkie części egzaminu,

  - linijkę na egzamin z matematyki,

  - legitymację szkolną lub dokument tożsamości z numerem PESEL,

  - ewentualnie małą butelkę wody, która będzie stała na podłodze przy stoliku żeby nie zniszczyć arkusza egzaminacyjnego.

                                 (zapasowe długopisy i linijki znajdują się w sekretariacie szkoły)

  1. Osoby uprawnione mogą także wnieść leki, urządzenia medyczne, kanapki o ile zgłosiły to wcześniej

   przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego).

  1. Zdający nie mogą korzystać z kalkulatora i słowników podczas egzaminu.

  WNOSZENIE URZĄDZEŃ TELEINFORMACYJNYCH NA SALĘ EGZAMINACYJNĄ I KORZYSTANIE Z NICH JEST ZABRONIONE I MOŻE SKUTKOWAĆ UNIEWAŻNIENIEM EGZAMINU.   

  PRZEBIEG EGZAMINU I ZASADY ZACHOWANIA

  1. Po zajęciu miejsca przy stoliku oznaczonym wylosowanym numerem należy dokładnie sprawdzić czy numer PESEL na naklejce jest prawidłowy. Błąd należy zgłosić przewodniczącej zespołu nadzorującego przebieg egzaminu.
  2. Przewodnicząca Zespołu Nadzorującego poinformuje zdających o zasadach zachowania  obowiązujących na

  egzaminie:

  - w czasie egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali,

  - w przypadku konieczności wyjścia z  sali (np. do toalety)  uczeń podnosi rękę a po uzyskaniu zgody przewodniczącej zespołu nadzorującego zostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku i w ciszy wychodzi z sali egzaminacyjnej do wyznaczonej toalety. Czas nieobecności przewodnicząca zespołu nadzorującego odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu.

  - członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania związane wyłącznie z kodowaniem arkusza i instrukcją dla zdającego. NIE MOGĄ UDZIELAĆ ŻADNYCH WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH.

  - w czasie trwania egzaminu w sali egzaminacyjnej mogą przebywać jedynie zdający, członkowie zespołów nadzorujących oraz obserwatorzy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

  - członkowie zespołu nadzorującego mogą poruszać się po sali w celu monitorowania przebiegu  egzaminu nie przeszkadzając zdającym i bez zaglądania do prac zdających

  - jeśli zdający zakończył pracę z arkuszem przed wyznaczonym czasem, zamyka arkusz i odkłada na brzeg stolika, podnosi rękę sygnalizując zakończenie pracy. Członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń przeniósł odpowiedzi na kartę odpowiedzi (nie dotyczy uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi ).  Po uzyskaniu pozwolenia na opuszczenie sali, uczeń wychodzi w ciszy nie zakłócając pracy innym.

  - na 10 min. przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodnicząca zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi i karcie rozwiązań. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz korzystających z arkuszy dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności.

  - po zakończeniu pracy z arkuszem będzie dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi. Ten czas nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

  CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE PRZED ROZPOCZĘCIEM EGZAMINU

  1. O godzinie określonej w harmonogramie (t.j. o godz. 9.00 lub 11.00) członkowie zespołu nadzorującego  rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne.    
  2. Przewodnicząca Zespołu Nadzorującego informuje zdających o obowiązku:

  - sprawdzenia kompletności arkusza (czy arkusz zawiera wszystkie ponumerowane strony, czy zawiera kartę odpowiedzi, a w przypadku arkuszy z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym jeszcze kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych)

  - zapoznania się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego zawierającej m. in. sposób zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz korygowania błędów,

  - samodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

  1. Braki w arkuszach egzaminacyjnych zdający zgłaszają przewodniczącemu.
  2. W przypadku stwierdzenia błędu w numerze PESEL na naklejce otrzymanej przy wejściu na salę, zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki a przewodniczący zespołu nadzorującego wpisuje numer PESEL odręcznie w miejscach przeznaczonych na naklejkę.
  3. Przewodnicząca zespołu nadzorującego przypomina, kto ze zdających ma obowiązek samodzielnie zakodować arkusz i zaznaczyć odpowiedzi na karcie.
  4. Przewodnicząca zespołu nadzorującego informuje o tym, że na 10 minut przed zakończeniem egzaminu członek zespołu nadzorującego przypomni  o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
  5. Przewodnicząca zespołu nadzorującego przypomina o dodatkowych 5 minutach po zakończeniu pracy z arkuszem przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi, nie wliczanych do czasu egzaminu.

  KODOWANIE ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO

  1. Arkusz egzaminacyjny koduje się indywidualnym kodem ucznia (litera klasy i numer ucznia w dzienniku) oraz numerem PESEL w wyznaczonych miejscach.
  2. Zdający kodują

  - w arkuszu z historii i wos – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

  - w arkuszu z języka polskiego – zeszyt zadań, kartę odpowiedzi i kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych

  - w arkuszu z przedmiotów przyrodniczych  - zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

  - w arkuszu z matematyki -  zeszyt zadań, kartę odpowiedzi i kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych (należy zakodować obie kartki karty rozwiązań)

  - w arkuszu z języka obcego na poziomie podstawowym - zeszyt zadań i kartę odpowiedzi

  - w arkuszu z języka obcego na poziomie rozszerzonym - zeszyt zadań, kartę odpowiedzi i kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych.

  1. W przypadku uczniów korzystających z arkuszy dostosowanych kodowanie wykonują członkowie zespołu nadzorującego.

  ZDAJĄCY NIE PODPISUJĄ ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH IMIENIEM I NAZWISKIEM

   

  UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCI LUB POZIOMU EGZAMINU W TRAKCIE EGZAMINU

  1. W przypadku stwierdzenia:

  - niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych,

  - wniesienia lub korzystania  z urządzenia telekomunikacyjnego lub przyborów i materiałów  

    pomocniczych nie wymienionych w komunikacie o przyborach,

  - zakłócania przez zdającego przebiegu egzaminu utrudniając pracę  innym zdającym

  przewodnicząca  zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) przerywa i unieważnia  dany zakres lub poziom egzaminu. Taki uczeń przystępuje ponownie do tego zakresu egzaminu w terminie dodatkowym.

  Przewodnicząca zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) niezwłocznie zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o unieważnieniu danego zakresu lub poziomu egzaminu wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn oraz z informacją o dalszym sposobie postępowania.

  1. Jeżeli unieważnienie z jednej z przyczyn wymienionych powyżej nastąpiło w przypadku danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w terminie dodatkowym, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie ustali wynik tego zakresu lub poziomu jako „0%”.
  2. W przypadku przerwania przez ucznia egzaminu z przyczyn zdrowotnych lub losowych, jego arkusz zostaje dołączony do protokołu zbiorczego przebiegu danej części egzaminu – nie jest oceniany. Taki zdający ma prawo przystąpić do danego zakresu w terminie dodatkowym.

  PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINU

  1. Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodnicząca zespołu nadzorującego:

  - informuje zdających o zakończeniu pracy

  - wyznacza dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez zdających

    odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają ten obowiązek)

  - poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez zdających

  - poleca, po upływie dodatkowych 5 minut, zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

  1. Uczeń, który nie  zdążył przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi zgłasza to zespołowi nadzorującemu. Arkusz takiego ucznia zostanie zapakowany razem z kartą odpowiedzi a zaistniały fakt odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu.
  2. Członkowie zespołu nadzorującego w obecności zdających zbierają zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi i karty rozwiązań i sprawdzają czy wszystkie materiały zostały zwrócone.
  3. Przewodniczący zespołu nadzorującego zezwala zdającym opuścić salę egzaminacyjną z wyjątkiem jednego, który jest obecny podczas pakowania materiałów do bezpiecznych kopert.

   

  UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCI LUB POZIOMU EGZAMINU PO EGZAMINIE

  1. Unieważnienie części lub poziomu egzaminu może nastąpić z powodu:

  - stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia lub występowania w pracy egzaminacyjnej jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia,

  - zgłoszenia przez rodziców zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu,

  - niemożności ustalenia wyników danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej.

  W ww. przypadkach egzamin unieważnia dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu lub dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

  1. W przypadku unieważnienia z powodu stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań, rodzice mają prawo  złożyć wniosek do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wgląd do dokumentacji,  na podstawie której unieważniono dany zakres lub poziom egzaminu w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania pisemnej informacji o unieważnieniu.
  2. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, rodzice mają prawo zgłosić te zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia danego zakresu lub poziomu egzaminu.
  3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów, unieważnienie może dotyczyć zarówno zgłaszającego zastrzeżenie jak i innych zdających (np. wszystkich piszących w danej sali).
  4. We wszystkich przypadkach szkoła służy pomocą przy załatwianiu czynności formalnych.

   

  WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

  1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniowie poznają 15 czerwca 2018 r, a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymają 22 czerwca 2018 r. razem ze świadectwem ukończenia gimnazjum.

   

  WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ

  1. Uczeń i rodzice mają prawo do wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w terminie 6 miesięcy od dnia wydania zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

  Wnioski o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

  1. drogą elektroniczną, faksem lub pocztą od dnia przekazania przez OKE zaświadczeń o wynikach (tj. od 22 czerwca 2018 r.).
 • Rekolekcje Wielkopostne

  W dniach 7-9 marca klasy VII oraz II i III gimnazjalne uczestniczyły w szkolnych Rekolekcjach Wielkopostnych zorganizowanych przez naszą parafię, którą kieruje ks. proboszcz Jerzy Kordiak.  Rekolekcje głosił ksiądz Tomasz Gawlik ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Obecnie pełni on swoją posługę w Parafii Trzciel, chociaż pochodzi z dalekiego Krakowa.

  W czasie pierwszych 2 dni uczniowie oglądali w kinie, w Domu Kultury  2 filmy: „Zmartwychwstały” oraz „Patrol”. Filmy zdecydowanie różniły się fabułą. Jeden z nich pozwolił przenieść się w czasy Jezusa i spojrzeć na wydarzenia zbawcze oczami dowódcy gwardii rzymskiej, która zajmowała się ukrzyżowaniem Pana, oraz śledzić jego poszukiwania ciała Jezusa po  zmartwychwstaniu. Drugi film, który rozgrywał się współcześnie pokazał postawy ludzi, gotowych na wszystko, aby ratować ludzkie życie.

  W międzyczasie ksiądz rekolekcjonista wprowadził młodzież w tajemnicę modlitwy jako relacji. Uczył, czym jest i jak ją nawiązać z Bogiem. Następnego dnia ukazał wszystkim jak dobrze przeżyć Sakrament Pokuty, w którym czeka miłosierny Pan. Tego dnia odbyła się też spowiedź. Czas nauk rekolekcyjnych ożywiała schola i wspólnie śpiewane piosenki.

  Trzeci – ostatni dzień, to czas Drogi Krzyżowej, która prowadziła do ukazania , jakie „maski” zakładamy w życiu i jak spróbować z pomocą Jezusa je zdejmować oraz Eucharystii na zakończenie czasu rekolekcji.

  Wraz z księdzem Jakubem dziękujemy ks. proboszczowi, dyrekcji, nauczycielom, uczniom, którzy licznie zaangażowali się w przygotowanie tego czasu przez udział w rozważaniach Drogi Krzyżowej, „produkowaniu” masek, udziale w maskach w Drodze Krzyżowej, pomoc w przygotowaniu liturgii Mszy Świętej, scholi za śpiew oraz wszystkim uczestniczącym w tych rekolekcjach uczniom – jesteśmy z Was dumni, za dyscyplinę, liczny udział i postawę.

  Pani Malwinie Kubickiej dziękujemy za możliwość obejrzenia filmów na dużym ekranie w Domu Kultury.

  Obejrzyj zdjęcia

                                                                         Elżbieta Krzywak

 • Pomoc dla Jasia

  09.03.2018

  "Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz"

  Dziękuję wszystkim uczniom naszej szkoły, zarówno tym starszym, jak i młodszym, nauczycielom, pozostałym pracownikom, a także rodzicom  za zrozumienie i okazaną pomoc ​​​finansową dla chorego Jasia. 

  Dyrektor szkoły - Małgorzata Czaczyk

 • Koncert profilaktyczny

  Dnia  6 marca  2018r. w auli budynku szkoły przy Placu Wolności odbył się koncert profilaktyczny ,,Zło dobrem zwyciężaj”. Odbiorcami koncertu byli uczniowie z klas IV- VI. Wykonawcą koncertu był Wiesław Błażkiewicz muzyk- perkusista. Poprzez ekspresję werbalną połączoną z muzyką  prowadzący uświadomił uczniom jak ważna jest umiejętność rozpoznawania i wyrażania własnych emocji.   ,,Co mi w duszy gra?”, mój system wartości oraz właściwy stosunek do otaczającego świata to główne przesłanie koncertu.

  Celem programu było  kształtowanie w uczniach zdrowego trybu życia, unikania zachowań ryzykownych oraz uczenie asertywności.

  Parafrazując powiedzenie ,, W zdrowym ciele zdrowy duch” można by rzec ,że  ,,w zdrowej duszy zdrowe ciało” czego wszystkim i sobie życzymy.

                                                                                        Małgorzata Drosik

 • Rekolekcje dla klas VII oraz klas gimnazjalnych

   

  Rekolekcje Wielkopostne

  dla klas VII i klas II i III  gimnazjalnych

   

   

  Grupa I: VIIA,B,C;  IIA,B

  Grupa II: IIC,D;  III A,B,C,D

   

   

   

  Środa 7.03.2018

   

   8.00-9.30

   Grupa I : nauka rekolekcyjna w kościele

   Grupa II: Projekcja filmu w Domu Kultury

   

  10.00-11.30

   Grupa I: Projekcja filmu w Domu Kultury

   Grupa II : nauka rekolekcyjna w kościele

   

   

   

  Czwartek 8.03.2018

   

   8.00-10.00: Projekcja filmu w Domu Kultury

   10.30-12.00: nauka rekolekcyjna w kościele, czas spowiedzi

   

   

   

   

  Piątek 9.03.2018

   

    8.00-8.45:godzina wychowawcza

    9.00-11.30: Droga krzyżowa, przygotowanie Eucharystii, Eucharystia

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • FERIE...

                               Z okazji ferii zimowych, życzymy bezpiecznego i radosnego wypoczynku. Niech ten wspaniały czas umożliwi Wam pełne korzystanie z uroków zimy, dostarczy niezapomnianych wrażeń i wielu ciekawych przeżyć. Odpoczywajcie, cieszcie się swobodą, przygodami, poznawaniem nowych miejsc i ludzi.

                               Jednak prosimy, by nigdy nie opuszczał Was  drodzy Uczniowie zdrowy rozsądek, abyście w czasie ferii dbali o bezpieczeństwo swoje oraz osób towarzyszących i nie podejmowali działań zagrażających życiu lub zdrowiu.

   

                Wracajcie do nas po feriach z zapasem sił do dalszej pracy!!!

   

 • DZIEŃ BABCI I DZIADKA

  Pod koniec stycznia uczniowie klasy III b zaprosili do szkoły swoje babcie i dziadków, aby uczcić ich święto. Występy dzieci odbyły się z podziałem na dwie części. W pierwszej części zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, wokalne oraz instrumentalne poprzez wiersze i piosenki związane z obchodzonym świętem. W drugiej części uczniowie odsłonili dziadkom i babciom umiejętności aktorskie poprzez "Jasełka". Chętne dzieci zagrały gościom "Sto lat" na fletach, a jedna z uczennic zagrała ten utwór oraz kolędę na klarnecie. Po występie dzieci wręczyły swoim babciom i dziadkom upominki. Wtedy także odbył się słodki poczęstunek.

  Magdalena Trela

 • Międzynarodowy projekt eTwinning

   

  36 uczniów klas I-II wzięło udział w projekcie ‘Exchange Christmas cards’ w ramach programu eTwinning.
  Projekt polegał na wykonaniu kartek bożonarodzeniowych z życzeniami w języku angielskim i wysłaniu ich do pozostałych szkół uczestniczących w tym międzynarodowym przedsięwzięciu. W ten sposób przepiękne własnoręcznie wykonane kartki przez naszych uczniów trafiły drogą pocztową do szkół z Hiszpanii, Włoch, Anglii, Bułgarii, Chorwacji oraz Łotwy. Drogą elektroniczną na Cypr, do Rumuni, Francji oraz Grecji. Dzieci z naszej szkoły również otrzymały bardzo kolorowe i interesujące kartki z wielu krajów: Hiszpania, Cypr, Walia, Bułgaria, Łotwa, Włochy, Anglia oraz Grecja.
  Dziękuję serdecznie za zaangażowanie wszystkim uczestnikom projektu oraz za przygotowanie przepięknych kartek świątecznych.

  Warto zaznaczyć, że uczestnictwo w międzynarodowych projektach nie tylko wzmacnia motywację do nauki języka angielskiego, lecz także buduje poczucie tożsamości narodowej, rozbudza ciekawość świata, chęć poznawania innych kultur i zwyczajów, a ponadto kształtuje otwartą i tolerancyjną postawę wobec świata.

  Koordynator projektu

   Agnieszka Bartkowiak

 • BohaterON włącz historię

  Na początku bieżącego roku szkolnego uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii historycznej BohaterON – włącz historię. Uczniowie na lekcjach historii zapoznali się z dziejami powstania warszawskiego i losami powstańców biorących w nim udział. Następnie wypisali ponad 160 kartek pocztowych, które zostały wysłane do Wrocławia do fundacji promującej kampanię BohaterON. 

  BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON” dosłownie włącza historię bohatera – film albo prezentację, na komputerze, w telewizji bądź na tablecie. Nazwa ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej indywidualnych historii Powstańców poprzez nowoczesny patriotyzm.

  W lipcu 2017 roku BohaterON otrzymał wyróżnienie w kategorii „kampanie organizacji pozarządowych” w prestiżowym konkursie na najlepszą Kampanię Społeczną Roku 2016.

  Na początku stycznia 2018r. do naszej szkoły przyszło oficjalne podziękowanie dla uczniów, którzy włączyli się w tę kampanię.

  Dziękujemy za zaangażowanie i liczymy na dalszą współpracę!!!!

  Nauczyciele historii i j.polskiego –       Alina Dzieciątkowska, Agata Nehring, Emilia Pasińska

  BohaterON włącz historię - Obrazek 1

 • Nowy plan lekcji

  30.12.2017

  Od 02.01.2018r. obowiązuje nowy plan lekcji.

  A.Szczesiak

 • Opowieść Wigilijna

  Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy, 
  dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
  Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich,
  dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.”

   

   

   

  Galeria z wydarzenia

  Ostatnie dwa tygodnie przed przerwą świąteczną w budynku przy Placu Wolności stały pod znakiem Świąt Bożego Narodzenia. Grupa uczniów wzięła udział w projekcie „Boże Narodzenie – dawniej a dziś”. Przygotowali oni gazetkę na temat tradycji bożonarodzeniowych, prezentację multimedialną oraz przeprowadzili konkurs na najdłuższy łańcuch z papieru. Reprezentanci klas wzięli udział w quizie bożonarodzeniowym. Odbyły się także wigilie klasowe.

  Opiekunami projektu były nauczycielki: A. Nehring oraz D. Fila – Korbanek.

   

  Przedświąteczny piątek przeniósł nas w pełen magii świat Bożego Narodzenia. Jest to szczególny dzień w roku, kiedy rzeczy materialne tracą znaczenie, a my skupiamy się na tym, co w życiu najważniejsze. Uczniowie klas IV i VII szkoły podstawowej oraz II i III klas gimnazjalnych wystąpili we wzruszającym spektaklu przygotowanym na podstawie powieści Ch. Dickensa „Opowieść wigilijna”. Przedstawienie urozmaiciły piosenki świąteczne wykonane przez wokalistki z naszej szkoły. Najmłodszą była uczennica klasy I. To przedsięwzięcie pokazało, jak Boże Narodzenie łączy społeczność szkolną. Po występie głos zabrała pani dyrektor Małgorzata Czaczyk, która złożyła życzenia wszystkim uczniom i nauczycielom.

  Uczniowie przygotowali „Opowieść wigilijną” pod opieką nauczycielek : D. Fila Korbanek oraz E. Krzywak.

  Muzycznie przygotował uczniów pan Michał Łysiak, a w przygotowaniu scenografii pomogła pani E. Szymańska.

 • SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE

  22.12.2017

  Ostatni dzień przed Bożym Narodzeniem obfitował wśród uczniów i nauczycieli niespodziankami, wspólnym kolędowaniem, życzeniami i mile spędzonymi chwilami.

  Dzień ten rozpoczęła "Jasełkami" klasa IIIb, która wraz z wychowawczynią zaznaczyła istotę Świąt Bożego Narodzenia. Po wspólnym kolędowaniu uczniowie oraz nauczyciele otrzymali drobne upominki wraz z życzeniami. Życzenia świąteczne wszystkim uczniom oraz nauczycielom złożyła również pani dyrektor Małgorzata Czaczyk. Następnie wszyscy udali się do klas na Wigilie klasowe.

  Magdalena Trela

 • Życzenia

  Niech czas Świąt Bożego Narodzenia będzie dla wszystkich uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły okazją do wypoczynku w miłej rodzinnej atmosferze pełnej ciepła i miłości oraz niespodzianek.

  Nadchodzący Nowy 2018 Rok niech będzie początkiem nowych planów, postanowień. Niech przyniesie zdrowie, wzajemną życzliwość i zrozumienie.

  Dyrekcja szkoły.

 • Rekolekcje Adwentowe

  18.12.2017

   

  W dniach 13 – 15.12.2017 roku odbyły się w naszej parafii Rekolekcje Adwentowe dla dzieci z Przedszkola i uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej. Rekolekcje prowadził ks. Marek we współpracy z ks. Jakubem i klerykiem Mateuszem.

  Ks. Marek mówił nam, że Adwent to czas, w którym trzeba zmienić czyli naprawić swoje serce dla przychodzącego Boga.

  Ciekawe scenki tematyczne i pomoce wizualne, oraz filmiki a także piosenki zachęcały nas do przemyślenia, co trzeba w sobie naprawić, od jakiego grzechu się odwrócić, by wejść na drogę miłości i dobra. Uczniowie klas starszych zostali przygotowani do skorzystania z sakramentu pojednania.Trzeciego dnia rekolekcji uczestniczyliśmy we Mszy św. Dziecięca schola pod opieką kleryka Mateusza, ubogaciła Liturgię śpiewem.Uczniowie klasy IV pod opieką pani katechetki Krystyny Antczak włączyli się w modlitwę powszechną i procesję z darami oraz podziękowali księżom za czas rekolekcji obdarowując ich aniołkami. W podziękowania włączyły się również dzieci z Przedszkola, wręczając księżom miłe upominki.Na zakończenie Mszy św. ks. Marek podziękował nauczycielom i wychowawcom, którzy opiekowali się dziećmi zapewniając im bezpieczeństwo i uczestniczyli we Mszy św. dając dzieciom dobry przykład swojej wiary.                                                                Krystyna Antczak                          

   

 • Dzień Praw Dziecka

  ,,Nie ma dzieci, są ludzie….”

   

  Słowa  Janusza Korczaka stanowiły motto przewodnie działań związanych z obchodami Dnia Praw Dziecka oraz ustanowioną 10 grudnia 1948r. przez ONZ Deklaracją Praw Człowieka. 20 listopada – w Ogólnopolskim Dniu Praw Dziecka  starsi uczniowie przekazali swoim młodszym kolegom informacje o Konwencji Praw Dziecka. Klasy IV-VII  przygotowywały plan Zbąszynka, na którym zaznaczone były miejsca gdzie respektowane są prawa dziecka oraz miejsca niebezpieczne. Każda klasa  wylosowała jedno ze zbioru praw ,które należało zwizualizować  poprzez zdjęcie. 6 grudnia odbyło się spotkanie zespołu uczniowskiego z klas IV-VI z Mikołajem. Podczas wspólnego spotkania uczniowie zaprezentowali  inscenizację ,,Króla Maciusia” oraz prezentację multimedialną związaną tematycznie  z Odchodami Praw Człowieka. Czas spotkania oraz akcenty muzyczne wprowadziły wszystkich w atmosferą świąteczną jak na Mikołajki  przystało. Uczniowie z klas młodszych zaproszeni  zostali do rajdu po szkole w  poszukiwaniu miejsc,  gdzie ich prawa są realizowane. Mikołaj zachęcił wszystkich abyśmy razem tworzyli lepszy świat!

 • XVII PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ

  06.12.2017

  W środę, w Domu Kultury już po raz siedemnasty odbył się PPDZ. Motywem przewodnim była "biała piosenka", czyli piosenka zimowa i świąteczna. Przegląd Piosenki odbył się w IV kategoriach: przedszkolaki, klasy I - III, klasy IV - VI oraz klasy VII i gimnazjalne. Zaprezentowało się 37 uczestników z Kosieczyna, Dabrówki Wlkp. oraz ze Zbąszynka. Występom towarzyszył bardzo wysoki poziom artystyczny. Jury w osobach : p. Malwina Kubicka, p. Beata Bok, p. Przemysław Zaleski oraz Kamila Suwiczak jednogłośnie wyrózniło po trzy utwory w kazdej kategorii.

  WYRÓŻNIONE OSOBY

  kategoria I- Agata Marciniak i Anita Tomczak, Kinga Olczyk i Joanna Woroniec, Maria Wilczak

  kategoria II - Antonina Sajna, Marika Graj, Dorota Grzeszczak

  kategoria III - Martyna Furmaniak, laura Białasik, Agnieszka Szczepaniak

  kategoria IV - Patrycja Bartkowiak

  Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

 • WIGILIA MIEJSKA 2017

  09.12.2017

  W sobotę, 9 grudnia na Targowisku Miejskim w Zbąszynku po raz trzeci odbyła się Wigilia Miejska.

  Już po raz trzeci nasza szkoła włączyła się w przygotowania. Uczniowie sprzedawali świateczne stroiki, dzieci dały popis taneczny. Mozna było degustować potrawy świąteczne. 

  Całej imprezie sprzyjała ( mimo zimna), ciepła, świąteczna atmosfera

   

 • Zebranie 04.12.2017 r.

   

                          Przydział sal na zebranie

                 w dniu  04.12.2017 r.  (poniedziałek)

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zebrania odbywają się w podanych poniżej godzinach i salach:

   

  1. Klasy I-III   godzina 16:00-17:00  w swoich salach
  2. Klasy IV-VI  godzina 16:30-17:30

                       IVa  -  3

                       IVb  -  2

                       IVc  - 22

                        Va  -   6

                        Vb  -   7

                        Vc   -  5

                       VIa -  4

                       VIb - 20

   

  1. Klasy  VII i gimnazjalne godzina 17.30-18.30

                          VIIa -  21

                          VIIb - 03

                          VIIc - 12

                           IIA-     7

                           IIB -    6

                           IIC -  20

                           IID -   21

                           IIIA -  4

                           III B-  3

                           IIIC-   2

                           IIID -  5

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zbąszynku
  ul.Sportowa 1
  66-210 Zbąszynek
 • 683849445

Galeria zdjęć